گروه کامپیوتر - طیف برق فصلنامه علمی تحلیلی مهندسی برق، ویژه‌نامه مرداد ۸۵ منتشر شد.

در این نشریه مطالبی چون، نکاتی درباره صدور مجوز اپراتور سوم تلفن‌همراه در گفت‌وگو با صادق‌زاده رییس کمیته مخابرات مجلس، سلیمانی وزیر ارتباطات، صدوقی مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار منتشر شده است.

همچنین گفت‌وگو با مهندس یوسف‌‌پور در رابطه با لزوم فرهنگ‌سازی در زمینه SLA گفت‌وگو با مدیران تالیا و گفت‌وگو با مهندس طالبی‌نژاد درباره GCها از دیگر مطالب منتشر شده در این شماره است.

همچنین گزارشی از بیستمین همایش جهانی انجمن GSM و نگاهی به آخرین وضعیت مخابرات سیار در خاورمیانه، خلیج‌فارس، مالزی و روسیه در این شماره به چاپ رسیده است.