اداره مخابرات شهرستان‌های استان تهران در نظر دارد، نگهداری بهینه و بازسازی شبکه هوایی، شبکه کابل PGS مراکز شهرقدس در محدوده این اداره کل را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه با دردست داشتن فیش بانکی به مبلغ یکصد هزار ریال به حساب ۹۰۰۴۱ بانک ملی شعبه خیابان طالقانی (کد۹۴) به دبیرخانه اداره کل واقع در خیابان طالقانی، روبه‌روی بیمارستان ۵۰۲ ارتش، طبقه همکف مراجعه کنند.