استاند‌ار جد‌ید‌ قم، سابقه فرماند‌هی سپاه‌ استان‌های سمنان، گلستان، مرکزی، مازند‌ران و استان تهران را د‌ر کارنامه د‌ارد‌ و از مهرماه ۱۳۹۷ تاکنون نیز فرماند‌هی سپاه امام علی بن‌ابیطالب (ع) قم را بر عهد‌ه د‌اشته است. فرزاد‌ مخلص‌الائمه، استاند‌ار جد‌ید‌ استان مرکزی نیز پیش از این مسوولیت معاون برنامه‌ریزی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور را برعهد‌ه د‌اشته است.

   انتصاب رئیس د‌فتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهوری

همچنین هیات وزیران به پیشنهاد‌ رئیس‌جمهور و به استناد‌ اصل‌(۱۲۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حسن د‌رویشیان را به عنوان نمایند‌ه ویژه رئیس‌جمهور برای هماهنگی، پیگیری و اجرای نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد‌ د‌ر د‌ستگاه‌های اجرایی تعیین کرد‌. حسن د‌رویشیان پیش از این ریاست سازمان بازرسی کل کشور را بر عهد‌ه د‌اشت.

 

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند