یک زن ۳سال پس از صدور گواهی عدم امکان سازش با همسرش، تقاضای طلاق کرد اما به دلیل پایان مدت اعتبار این گواهی‌نامه، تقاضای او پذیرفته نشد.

به گزارش ایسنا، سال ۸۲ برای این زن به دلیل مجهول‌المکان بودن همسرش گواهی عدم امکان سازش صادر شد اما او ظرف این مدت اقدامی نکرد و پس از گذشت سه سال تقاضای طلاق داد که به دلیل این‌که مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه است این گواهی از درجه اعتبار ساقط است. قاضی شعبه ۲۳۹ درباره محدود بودن مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش عنوان کرد: کسانی که بر این اساس حکم طلاق دریافت می‌کنند باید ظرف سه ماه پس از رویت دادنامه، آن را اجرا کنند در ‌غیر‌این صورت گواهی از اعتبار ساقط است و باید مجددا اقدام به دادخواست کنند.