ماموران دایره آگاهی شهرستان «کرمانشاه» ۳ نفر را به اتهام سرقت و جعل امضا دستگیر کردند.

به گزارش پلیس، ماموران مدیریت آگاهی شهرستان «کرمانشاه» در پی دریافت خبری مبنی بر اینکه یک فقره چک از دسته چک مردی به سرقت رفته و سارقان با جعل امضای وی مبلغ ۳میلیون و سیصد هزار تومان از حساب وی برداشت کرده‌اند، تحقیقات خود را جهت شناسایی سارقان آغاز کردند.

ماموران با استعلام به عمل آمده از بانک آدرس و نام وصول کننده را دریافت کردند. متهم پس ازدستگیری با اعتراف به سرقت، مشخصات دو تن از همدستان خود را در اختیار پلیس قرار داد.