میزان مصرف بنزین کشور در هفته گذشته (شنبه ۷ مرداد تا جمعه ۱۳ مرداد) به ۵۳۹‌میلیون و ۹۰۰‌هزار لیتر رسید که در قیاس با میزان مصرف هفته پیش از آن (۵۳۳‌میلیون و ۸۰۰‌هزار لیتر) مصرف این فرآورده حدود شش‌میلیون لیتر افزایش یافته است. به گزارش شانا، براساس آمار رسمی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، متوسط مصرف روزانه بنزین کشور هفته گذشته به ۷۷‌میلیون و ۱۰۰‌هزار لیتر رسید که در قیاس با هفته قبل از آن، از افزایش مصرف بنزین به میزان روزانه سه‌میلیون و ۵۰۰‌هزار لیتر حکایت دارد.

همچنین در طول این مدت، میزان مصرف نفت گاز (گازوئیل) کشور به ۵۴۳‌میلیون و ۱۰۰‌هزار لیتر رسید که حاکی از مصرف روزانه ۷۷‌میلیون و ۵۰۰‌هزار لیتر گازوئیل در کشور است. این میزان مصرف در قیاس با میزان مصرف هفته قبل (۵۰۲‌میلیون و ۹۰۰‌هزار لیتر) حاکی از افزایش میزان مصرف این فرآورده به میزان حدود ۴۰‌میلیون لیتر است. بیشترین میزان مصرف بنزین کشور نیز در روز پنج‌شنبه، ۱۲ مرداد و به میزان ۸۱‌میلیون و ۳۰۰‌هزار لیتر گزارش شده که سهم تهران نیز از این مقدار ۱۵‌میلیون و ۱۰۰‌هزار لیتر عنوان شده است.