یک شرکت معتبر ساختمانی از یک نفر مهندس عمران برای سرپرستی کارگاه مترو در تهران با حداقل ۱۰ سال سابقه مرتبط، یک نفر مهندس عمران برای مدیریت پروژه مترو در تهران با حداقل ۱۲ سال سابقه مرتبط، ۳ نفر مهندس عمران برای سرپرستی کارگاهی در شهرستان با حداقل ۷ سال سابقه کار، ۲ نفر مهندس عمران برای مدیریت پروژه در شهرستان با حداقل ۱۲ سال سابقه کار، ۳ نفر مهندس عمران برای کارگاه شهرستان با حداقل ۵ سال کار و آشنایی کامل به فهرست بهاء تعدیل و نرم‌افزارهای مربوطه، ۴ نفر مهندس عمران برای کار در شهرستان با حداقل ۵ سال سابقه کار و ۴ نفر تکنسین عمران برای کارگاه شهرستان با حداقل ۷سال سابقه کار دعوت به همکاری می‌کند. متقاضیان می‌توانند مشخصات و سوابق خود را به همراه یک قطعه عکس تا ۲۱ مرداد ماه به صندوق پستی

۵۷۱۱-۱۴۱۵۵ امور منابع انسانی ارسال کنند. (روی پاکت قید شود مربوط به آگهی استخدام)