شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان در نظر دارد، مقدار ۱۶۰۰تن کنجاله سویا مورد نیاز مجتمع دامپروری خود را از طریق مناقصه خریداری کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۲۴مرداد ماه به دفتر مرکزی واقع در پارس‌آباد مغان، شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان، اداره مرکزی، امور بازرگانی یا تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، کوی جوین، پلاک ۵، شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان، نمایندگی تبریز واقع در خیابان پاستور جدید، ساختمان سینا، طبقه چهارم مراجعه کنند و یا با شماره‌تلفن‌های ۳-۷۵۵۲۳۴۰-۰۴۵۲، ۴-۸۷۸۰۱۷۰-۰۲۱،

۱۴-۵۵۵۶۲-۰۴۱۱ و یا ۲-۷۷۲۱۴۴۱-۰۴۵۱ تماس بگیرند.