دی‌کلینیک و زایشگاه تامین‌اجتماعی هشتگرد در نظر دارد، انجام امور سرویس ایاب و ذهاب این مرکز را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۱۹مردادماه با شماره تلفن‌‌های

۱۷-۴۲۲۹۰۱۳-۰۲۶۲ تماس بگیرند.