اداره کل مخابرات منطقه ۷ تهران در نظر دارد انجام امور مربوط به عملیات نظارت و مشاوره و کنترل کیفیت آسفالت و نوار حفاری مراکز تابعه خود را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد تا ۲۹ مرداد ماه با در دست داشتن فیش بانکی به مبلغ ۵۰هزار ریال به حساب ۹۰۱۰۲ بانک ملی شعبه پردیس (کد ۱۲۰۱) به دبیرخانه اداره تدارکات و خدمات منطقه ۷ واقع در تهران، میدان نبوت، ابتدای خیابان جانبازان شرقی، خیابان شهید برادران مصطفوی، ساختمان اداره کل مخابرات منطقه ۷ تهران، طبقه اول مراجعه کنند.