دانشگاه شاهد در نظر دارد، انجام کار‌های خدماتی واحد‌های تابعه دانشگاه را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۲۲مردادماه با دردست داشتن فیش بانکی به مبلغ ۸۰هزار ریال به حساب ۱۰۰۵ بانک ملی شعبه مجتمع دانشگاهی شاهد کد ۱۱۷۳ به نشانی آزادراه تهران- قم، روبه‌روی حرم مطهر، اداره کل تدارکات مراجعه کنند.