نرخ انواع سیم‌کارت تلفن‌همراه، روز یک شنبه در بازار تهران، بدون هیچ تغییری نسبت به روز گذشته به شرح زیر بود: صفر ۰۹۱۲ با پیش‌شماره ۲ (خرید) ۶۲۵هزار تومان

صفر ۰۹۱۲ با پیش‌شماره ۲ (فروش) ۶۴۰هزار تومان

کارکرده ۰۹۱۲ با پیش‌شماره ۲ (خرید) ۵۳۰هزار تومان

کارکرده ۰۹۱۲ با پیش‌شماره ۲ (فروش) ۵۴۰هزار تومان

صفر ۰۹۱۲ با پیش‌شماره ۳ (خرید) ۵۶۰هزار تومان

صفر ۰۹۱۲ با پیش‌شماره ۳ (فروش) ۵۷۰هزار تومان

کارکرده ۰۹۱۲ با پیش‌شماره ۳ (خرید) ۵۱۰هزار تومان

کارکرده ۰۹۱۲ با پیش‌شماره ۳ (فروش) ۵۲۵هزار تومان

صفر ۰۹۱۲ با پیش‌شماره ۴ (خرید) ۵۰۵هزار تومان

صفر ۰۹۱۲ با پیش‌شماره ۴ (فروش) ۵۱۰هزار تومان

صفر ۰۹۱۲ با پیش‌شماره ۵ (خرید) ۵۳۵هزار تومان

صفر ۰۹۱۲ با پیش‌شماره ۵ (فروش) ۵۴۵هزار تومان

کارکرده ۰۹۱۲ با پیش‌شماره ۵ (خرید) ۴۸۰هزار تومان

کارکرده ۰۹۱۲ با پیش‌شماره ۵ (فروش) ۴۹۰هزار تومان

صفر ۰۹۱۲ با پیش‌شماره ۶ (خرید) ۵۳۰هزار تومان

صفر ۰۹۱۲ با پیش‌شماره ۶ (فروش) ۵۴۰هزار تومان

کارکرده ۰۹۱۲ با پیش‌شماره ۶ (خرید) ۴۷۵هزار تومان

کارکرده ۰۹۱۲ با پیش‌شماره ۶ (فروش) ۴۸۵هزار تومان