بانک ملت در نظر دارد انواع رایانه مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده به فروش برساند.

متقاضیان می‌توانند مشخصات و سوابق خود را تا ۲۶ مردادماه به نشانی خیابان طالقانی، مقابل ساختمان وزارت نفت، ساختمان شماره ۱۸۵، طبقه ششم مراجعه کنند.