شرکت صنایع آموزشی در نظر دارد ۶ دستگاه لیفتراک مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده به فروش برساند.

متقاضیان می‌‌‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا ۲۵‌مرداد ماه به نشانی تهران، کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج، روبه‌روی شهاب‌خودرو، خیابان نخ‌زرین، خیابان جلال، دبیرخانه شرکت مراجعه کنند.