اداره کل مخابرات منطقه ۵تهران در نظر دارد، عملیات ساخت فضای کافوی نوری خیابان خانی‌آباد نو در محدوده مرکز مخابرات ۱۳‌آبان خود را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه با در دست داشتن فیش بانکی به مبلغ ۵۰هزار ریال به حساب ۹۰۱۰۲ بانک‌ملی شعبه پردیس کد ۱۲۰۱ به واحد خرید و قراردادهای اداره کل واقع در خیابان

۱۵خرداد غربی، روبه‌روی در خوانگاه، ساختمان اداره کل مخابرات منطقه ۵تهران، طبقه اول، واحد خرید و قراردادها مراجعه کنند و یا با شماره‌تلفن ۵۵۶۰۴۴۱۱ تماس بگیرند.