شهرداری چمران در نظر دارد، آسفالت خیابان‌های شهر چمران به مقدار ۳هزار تن را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۱۹مرداد ماه به واحد دبیرخانه شهرداری چمران واقع در شهر چمران، خیابان شهرداری مراجعه کنند.