روابط عمومی ‌مرکز آمار ایران از کاهش نرخ بیکاری خبر داد. در گزارش این مرکز آمده است: اشتغال و بیکاری از جمله موضوعات اساسی اقتصاد جهانی است و نرخ بیکاری یکی از شاخص‌هایی است که برای ارزیابی شرایط اقتصادی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. طرح آمارگیری نیروی کار با هدف برآورد شاخص‌های نیروی کار به صورت سالانه و فصلی و تغییرات آن با روش نمونه‌گیری چرخشی (Rotaion) در تمام فصول سال در کشور اجرا می‌شود. نتایج این آمارگیری که از طریق مصاحبه با ۳۹هزار و ۸۹۱ خانوار در مناطق شهری و روستایی به دست آمده به طور خلاصه به این شرح است:

در فصل بهار ۸۵ حدود ۴/۴۱‌درصد جمعیت در سن کار (۱۰‌ساله و بیشتر) از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی نسبت به بهار ۸۴ کاهش ۲/۰‌درصدی را نشان می‌دهد. این کاهش ناشی از افزایش جمعیت غیرفعال بوده است. همچنین بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی افزایش ۷/۱‌درصدی را نسبت به زمستان ۸۴ نشان می‌دهد که به طور عمده ناشی از افزایش شاغلان در بخش کشاورزی بوده است.

به گزارش ایسنا، بر اساس نتایج این آمارگیری نرخ بیکاری ۱۰‌ساله و بیشتر در فصل بهار ۱۱‌درصد بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به بهار سال گذشته ۹/۰‌درصد کاهش یافته است که این کاهش بیشتر تحت تاثیر افزایش شاغلان در بخش صنعت بوده است. نرخ بیکاری نسبت به زمستان گذشته به علت افزایش شاغلان در بخش کشاورزی ۱/۱‌درصد کاهش یافته است.

نرخ بیکاری جوانان ۲۴ـ۱۵‌ساله نسبت به بهار و زمستان سال گذشته به ترتیب ۲/۱‌درصد و ۳/۲‌درصد کاهش یافته است. همچنین این کاهش برای جوانان ۲۹ـ۱۵‌سال یک‌درصد و ۹/۱‌درصد بوده است. در مجموع نرخ بیکاری هم نسبت به فصل پیش و هم نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش داشته است.

نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) عبارت است از نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) ۱۰‌ساله و بیشتر (یا ۱۵ساله و بیشتر) به جمعیت در سن کار ۱۰‌ساله و بیشتر (یا ۱۵‌ساله و بیشتر) ضرب در ۱۰۰.