خبرنگاران آزاد تحت پوشش بیمه حرف و مشاغل آزاد سازمان تامین‌اجتماعی قرار می‌گیرند. به گزارش «ایسنا»، بر اساس توافق صورت‌گرفته سازمان تامین‌اجتماعی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، خبرنگارانی که به صورت آزاد به فعالیت حرفه‌ای خود اشتغال دارند، تحت پوشش بیمه حرف و مشاغل آزاد این سازمان قرار می‌گیرند.

خبرنگاران آزاد در صورت معرفی از سوی موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، تحت پوشش این سازمان قرار گرفته و از حمایت‌های بازنشستگی، از کار افتادگی، فوت و درمان نیز برخوردار خواهند شد.

خبرنگاران آزادی که به ازای تهیه گزارش و خبر مبلغی را تحت عنوان مزد از رسانه مربوطه دریافت می‌کنند از کمک ویژه دولت، معادل ۱۰درصد حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار در هر سال بابت حق بیمه و ۵۰درصد سرانه درمان متعلقه بابت هر نفر نیز برخوردار می‌شوند.