اختیار هیات‌وزیران در خصوص صدور مجوز به‌کارگیری افراد بازنشسته به وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک تفویض شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، هیات وزیران در جلسه مورخ ۱/۵/۱۳۸۵ به استناد اصل یکصد و سی‌و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: اختیار هیات وزیران در خصوص صدور مجوز به‌کارگیری افراد بازنشسته، موضوع ماده ۴۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب ۱۳۸۴، به وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک تفویض می‌شود. ملاک تصمیم‌گیری در خصوص اختیار یاد شده موافقت اکثریت وزیران عضو کمیسیون یادشده است و مصوبات آن در صورت تایید رییس‌جمهوری با رعایت ماده ۱۹ آیین‌نامه داخلی هیات دولت قابل صدور است.