در اجرای سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی وزارتخانه‌های تعاون و جهاد کشاورزی تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون، این تفاهمنامه بین دفتر امور اقتصادی و تسهیلات بانکی وزارت تعاون و دفتر امور اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری وزارت جهاد کشاورزی به امضا رسید. براساس این تفاهمنامه، در تمام قراردادهای مربوط به تسهیلات بانکی که وزارت جهاد کشاورزی با بانک‌های عامل منعقد می‌کند طرح‌های تعاونی مربوط به بخش کشاورزی و صنایع وابسته به آن از اولویت برخوردار می‌شوند.

وزارت تعاون نیز در این تفاهمنامه متعهد شد در قراردادهای کمک‌های فنی و اعتباری که با صندوق تعاون منعقد می‌کند ۵۰درصد از اعتبارات آن را به طرح‌های کشاورزی اختصاص دهد.