واگذاری زمین رایگان برای ساخت مسکن اجاره‌ای به انبوه‌سازان تنها حدود ۵ تا ۱۰‌درصد قیمت تمام شده مسکن را کاهش می‌دهد.‌

سعید افشار، دبیر انجمن انبوه‌سازان استان خوزستان، در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: «به نظر می‌رسد واگذاری رایگان زمین‌ به انبوه‌سازان در طرح احداث مسکن اجاره‌‌ای، در مناطقی باشد که قیمت بسیار بالایی ندارند.‌ دبیر انجمن انبوه‌سازان استان خوزستان عنوان کرد: ‌با وجود اعلام واگذاری زمین رایگان به انبوه‌سازان، تاکنون هیچ گونه دستورالعملی اجرایی به سازمان‌های مسکن و شهرسازی برای واگذاری زمین به انبوه‌سازان داده نشده است.‌