رییس اتحادیه صنف پوشاک پیشنهاد کرد سازمانی به عنوان متولی طراحی لباس و مد در کشور تشکیل شود.

ابوالقاسم شیرازی، در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به اینکه اتحادیه پوشاک به تنهایی نمی‌تواند در زمینه مد و طراحی لباس کاری انجام دهد، افزود: ارگان‌های دیگری همچون انجمن‌ طراحان، تولیدکنندگان سرمایه‌گذار، وزارت ارشاد و اماکن نیز باید در این امر ما را یاری دهند.

رییس اتحادیه صنف پوشاک تصریح کرد: وجود اتحادیه‌های کوچک مانع از مدیریت واحد و وجود یک متولی می‌شود که برای ساماندهی تولید پوشاک، باید برنامه‌ریزی شود.وی با تاکید بر لزوم مدیریت واحد برای‌ تولید پوشاک، خاطرنشان کرد: دوگانگی‌ها و تصمیمات مختلف در زمینه پوشاک، مشکل‌ ایجاد کرده است.