اداره کل بنادر و کشتیرانی استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد تامین نیروی انسانی ملوانی و موتوریستی اداره کل بنادر و کشتیرانی استان سیستان و بلوچستان را از طریق مناقصه واگذار کند. متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۱۷مرداد ماه به امور حقوقی و قراردادهای بندر مراجعه کنند