اداره کل راه‌آهن تهران در نظر دارد تعمیر و نگهداری تجهیزات رادیویی اداره کل راه‌آهن تهران را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۱۴مرداد ماه به نشانی میدان راه‌آهن، ابتدای خیابان شوش، جنب زمین ورزشی راه‌آهن تهران، اداره کل راه‌آهن تهران، طبقه دوم، امور قراردادها مراجعه کنند.