اداره کل مخابرات منطقه ۵تهران در نظر دارد، عملیات بازسازی موتورخانه مرکز مخابرات مهدیه خود را از طریق مناقصه واگذار کند. متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه با در دست داشتن فیش بانکی به مبلغ ۵۰هزار ریال به حساب ۹۰۱۰۲ بانک‌ملی شعبه پردیس کد ۱۲۰۱ به واحد خرید و قراردادهای کل واقع در خیابان ۱۵خرداد غربی، روبه‌روی درخوانگاه، ساختمان اداره کل مخابرات منطقه ۵تهران، طبقه اول مراجعه کنند یا با شماره‌تلفن ۵۵۶۰۴۴۱۱ تماس بگیرند و پیشنهادهای خود را تا ۲۳ مرداد ماه به نشانی ذکر شده تحویل دهند.