ارائه تایید نمونه برای شرکت در مناقصه ضروری می‌شود

مهندس کرم‌پور، عضو هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران اظهار داشت: با هدف حمایت از تولید داخلی و براساس هماهنگی به عمل آمده با سازمان تنظیم مقررات طی یک برنامه زمانبندی، تمامی تولید‌کنندگان، برای شرکت در مناقصه‌های مخابراتی ملزم به ارائه نمونه برای تجهیزات تولیدی خواهند شد.

Tci.ir