معاونت دانشجویی‌ـ فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌ـ درمانی تهران در نظر دارد، ایاب و ذهاب دانشجویان خود را از طریق مناقصه واگذار کند. متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۱۷مرداد ماه با در دست داشتن فیش بانکی به مبلغ ۵۰هزار ریال به حساب ۹۰۰۸۷ بانک ملی شعبه ۱۶ آذر به نشانی خیابان کارگر شمالی، روبه‌روی خیابان شانزدهم، مجتمع خوابگاهی کوی علوم پزشکی تهران، دبیرخانه مدیریت امور خوابگاه‌ها مراجعه کنند.