شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان در نظر دارد انواع چراغ‌های روشنایی و لوازم جانبی مورد نیاز خود را از طریق مناقصه خریداری کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۱۴ مردادماه با در دست داشتن فیش بانکی به مبلغ یکصدهزار ریال به حساب جاری ۸۸۰ بانک صادرات شعبه صنعتی کرمان (کد ۳۲۸۰) به نشانی کرمان، خیابان خواجو، خیابان خرمشهر، امور تدارکات و انبارها مراجعه کنند.