مدیرکل رفاه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به رقم ۱۶۰‌هزار تومانی خط فقر گفت: در حال حاضر هیچ شاغلی در ایران زیر خط فقر نیست. مجید یارمند در گفت‌وگو با فارس افزود: حقوق کارگران در حال حاضر برای کارگران موقت ۱۵۰‌هزار تومان و برای کارگران دائم ۱۸۰‌هزار تومان است که با مزایای دیگری مثل بن، عائله‌مندی، پاداش، اعیاد، حق اولاد و... دریافتی آنها به رقم بالاتر از ۲۰۰‌هزار تومان می رسد و در بین کارگران تقریبا کسی را نداریم که دریافتی کمتر از ۲۰۰‌هزار تومان داشته باشد.

وی در ادامه گفت: بازنشستگان کشوری نیز حداقل ۲۰۰‌هزار تومان در ماه مستمری دریافت می‌کنند که بالاتر از رقم خط فقر در کشور هستند. مدیرکل رفاه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درباره بازنشستگان تامین اجتماعی اظهار کرد: اگر چه میانگین مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی ۱۷۵‌هزار تومان اعلام می‌شود ولی این مبلغ بدون رقم مزایایی است که آنها دریافت می‌کنند. یارمند گفت: در بعضی شرکت‌های دولتی رقم «سایر مزایا» چندین برابر حقوق است اگر چه این رقم برای کارگران کمتر است ولی رقم آن صفر نیست و کسی در نظام کارگری کمتر از ۲۰۰‌هزار تومان درآمد ندارد. به گزارش فارس، طی روزهای اخیر اسحاق صلاحی کجور، معاون هدفمندی یارانه‌ها و فقرزدایی وزیر رفاه و تامین اجتماعی خط فقر مطلق را برای خانوار ۶/۴ نفری شهری یک‌میلیون و ۶۰۰‌هزار ریال و برای خانوار روستایی یک‌میلیون و ۱۳۰‌هزار ریال اعلام کرد. به گفته وی تقریبا ۵/۱۰‌درصد جمعیت شهری و ۱۱‌درصد جمعیت روستایی زیر خط فقر مطلق هستند که از نظر جمعیتی حدود ۴‌میلیون و ۹۳۵‌هزار نفر جمعیت شهری و ۲‌میلیون و ۵۳۰‌هزار نفر جمعیت روستایی و در کل ۷‌میلیون و ۴۶۵‌هزار نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق هستند.