شرکت مدیریت تولید برق اهواز (نیروگاه رامین) در نظر دارد، ۵۰۰تن پلی‌آلومینیوم کلراید مایع موردنیاز خود را از طریق مناقصه خریداری کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۱۴مردادماه با دردست داشتن فیش بانکی به مبلغ ۵۰هزار ریال به حساب ۱۳۸۵ بانک ملی ایران شعبه ویس به نشانی اهواز، کیلومتر ۱۹، جاده اهواز، مسجد سلیمان، نیروگاه رامین (امور بازرگانی و قرارداد‌ها) مراجعه کنند و یا با شماره تلفن ۴۴۶۰۹۵۶-۰۶۱۱ تماس بگیرند.