شرکت مخابرات خراسان جنوبی در نظر دارد ۸۰‌ دستگاه کامپیوتر با کلیه متعلقات مورد نیاز خود را از طریق مناقصه خریداری کند.

متقاضیان می‌‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۱۲ مرداد ماه با در دست داشتن فیش بانکی به مبلغ ۵۰‌هزار ریال به حساب جاری ۹۶۷۹۹‌بانک ملی مرکزی بیرجند به نشانی بیرجند، بلوار پاسداران، میدان جانبازان، شرکت مخابرات خراسان‌جنوبی، اتاق شماره ۳ مراجعه کنند و یا با شماره تلفن ۴۴۴۵۴۴۴-۰۵۶۱ تماس بگیرند.