بانک ملت در نظر دارد تعداد ۲دستگاه صدور کارت و تعداد ۲دستگاه ارسال کارت، ۱۰هزار میلیون برگ کاغذ یک نسخه‌ای یکصد ستونی و ۱۵میلیون برگ کاغذ یک نسخه‌ای ۱۳۲ستونی و ۳۰میلیون برگ کاغذ یک‌نسخه‌ای ۸۰ستونی را از طریق مناقصه خریداری کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۱۹مرداد ماه به نشانی خیابان طالقانی، مقابل ساختمان وزارت نفت، ساختمان شماره ۱۸۵، طبقه ششم مراجعه کنند.