آمادگی شهرداری تهران برای مرمت آثار تاریخی بغداد

همچنین شهردار تهران در دیدار با «بنگین ریکانی» وزیر مسکن و شهرداری‌های عراق تصریح کرد: میراث فرهنگی ایران و شهرداری تهران می‌تواند مرمت آثار تاریخی را در بغداد در دستور کار داشته باشد. حناچی در این دیدار  گفت: حفظ این آثار و ثبت جهانی آنها می‌تواند برای شما تولید ثروت به همراه داشته باشد.