براساس آنچه خبرگزاری فارس از محتوای این گفت‌وگو منتشر کرده است، دراین مصاحبه درباره وضعیت آزادی مباحثه‌ای شکل گرفت و احمدی‌نژاد با توجه به برخوردی که با نزدیکان ایشان شده بود، مصر بود که نشان دهد وضعیت آزادی بیان هر روز بدتر می‌شود.وی توضیح داد که دستگاه قضایی اجازه کمترین نقدی را نمی‌دهد و این «وضعیت ظالمانه» نشان‌دهنده این است که نه‌تنها نمی‌شود به این ساختار اعتماد کرد، بلکه با روند موجود امیدی به اصلاح هم نمی‌توان داشت. او معتقد بود به بقایی و مشایی ظلم شده است. وقتی از ایشان پرسیدیم که شما ۸ سال رئیس‌جمهور کشور بودید و چرا آن زمان نسبت به این امور اعتراض نکردید، گفت: «شما در جریان نیستید. من همان زمان هم معترض بودم؛ اما دلیلی نمی‌دیدم که رسانه‌ای کنم.» گفتیم، اما این ادعای آزادی‌خواهی با مسوولیت‌هایی که در دولت به امثال آقای مرتضوی دادید چگونه قابل‌جمع است، پاسخ داد: «مسوولیت ایشان با انتخاب مستقیم من نبود.» می‌گفت مگر آقای مشایی چه کرده بود که با وی این‌طور برخورد کردند؟ آیا پاره کردن حکم قاضی جزایش زندان است؟ چرا نقد ما را به حساب اقدام علیه امنیت ملی می‌گذارند؟