به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این مدت بانک‌های ملت و صادرات  به ترتیب با ۹۹۶ و ۸۵۷ میلیارد تومان بیشترین مبلغ پرداختی به شرکت‌های دانش‌بنیان را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین مجموع تسهیلات پرداختی از آذرماه ۱۳۹۶ تا آذرماه ۱۳۹۷ به شرکت‌های دانش‌بنیان، حدود ۷ هزار میلیارد تومان و سهم بانک‌های دولتی، بانک‌های خصوصی شده و بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری از این میزان به ترتیب ۷/ ۱، ۷/ ۲ و ۵/ ۲ هزار میلیارد تومان بوده است.   مانده کل تسهیلات اعطایی به ۱۰۴۰ شرکت دانش‌بنیان در پایان ماه مذکور ۷ هزار میلیارد تومان (میانگین به هر شرکت ۷/ ۶ میلیارد تومان) است.  بر این اساس، مانده مطالبات غیر‌جاری به میزان ۳/ ۱ هزار میلیارد تومان (متعلق به ۱۷۳ شرکت) و معادل ۷/ ۱۸ درصد کل مانده تسهیلات است. همچنین مانده مطالبات غیر‌جاری شامل ۷/ ۴۲۷  میلیارد تومان سررسید گذشته (۸۶ شرکت)، ۱۷۰ میلیارد تومان معوق (۵۷ شرکت) و ۷/ ۷۱۷ میلیارد تومان مشکوک‌الوصول (۶۰ شرکت) است. بانک مرکزی در مورد این گزارش دو نکته را یادآوری کرد:

* منظور از تعداد شرکت‌ها در گزارش‌های مقاطع قبل تعداد تسهیلات اعطایی به شرکت‌های دانش‌بنیان بوده است. از این مقطع تعداد شرکت‌ها فارغ از تعداد تسهیلات پرداختی منظور نظر است.

** به‌دلیل ارزیابی ماهانه شرکت‌های دانش‌بنیان توسط کارگروه مربوطه در معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری تعدادی از شرکت‌های جدید به فهرست شرکت‌های دانش‌بنیان افزوده شده و برخی نیز حذف می‌شوند؛ بنابراین بخشی از تغییرات در مانده تسهیلات پرداختی به‌دلیل فوق است.