در سازمان ملل دعای فرج خوانده بود. در برگشت به قم نزد آقای جوادی‌آملی رفته و بحث هاله نور را مطرح کرده بود. فیلم این دیدار از طریقی دست ما رسیده بود. ما این فیلم را در سایت بازتاب منتشر کردیم. تنها مرجعی که موضوع هاله نور را مطرح کرد، بازتاب بود. آن هم درباره فردی که تازه رئیس‌جمهور شده بود.صادقی افزود: آقای احمدی‌نژاد با انتشار یافتن این فیلم دچار مرگ زودرس در فضای سیاسی ایران شد. فشار فوق‌العاده سنگینی به ما وارد شد که شما این مطلب را تکذیب کنید. حتی آقای الهام کنفرانس مطبوعاتی گذاشت و گفت این فیلم مونتاژ است.ما هم در بازتاب نشستیم فریم به فریم این فیلم را رفتیم. هر ثانیه ۲۴ فریم دارد. ما فریم به فریم فیلم را منتشر کردیم تا آن جایی که آقای احمدی‌نژاد داشت هاله نور را دور صورتش می‌کشید. این بار دوباره آقای رضایی به من زنگ زد که «من به تو می‌گویم تمامش کن، می‌روی فریم به فریم فیلم را منتشر می‌کنی؟»