او افزود: این هیات در دو روز کامل با مجموعه کسانی که در این خصوص اطلاعات کاملی داشتند یا صاحب‌نظر بودند و اطلاعاتی در اختیار داشتند، بررسی کامل و جامع انجام داد و گزارش آن را به‌صورت مکتوب و به‌صورت جامع برای ما آوردند. دادستان کل کشور ادامه داد: این خبر از اساس دروغ بوده و هیچ گونه ضرب و جرح و شکنجه‌ای در کار نبوده است و این فردی که مدعی شده مورد شکنجه قرار گرفته با اهداف سیاسی و با انگیزه‌های خاص خودش دنبال این قضیه بوده است.منتظری گفت: البته به لحاظ اینکه مرتکب یکسری جرائم و تخلفاتی شده بود توسط ماموران دستگیر و برای انجام تحقیقات به مراکز مربوطه برده می‌شود، اما اینکه شکنجه شده یا ضرب و جرح خاصی رخ داده باشد چنین چیزی صورت نگرفته است. متاسفانه اینها برای برداشتی که با اهداف سیاسی خودشان داشتند شایعه‌پراکنی کردند و این فرد نیز یک فرد عادی معمولی نبوده است و به لحاظ ارتباطاتی که با بعضی جاها داشته و به لحاظ جرائمی که مرتکب شده است چه بسا برای پوشش دادن به آن جرائم، مساله شکنجه را مطرح کرده است.