بر اساس این گزارش، از مجموع کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری در این مدت، بیشترین سهم را تسهیلات مربوط به مشارکت مدنی با ۴/ ۳۴ درصد و فروش اقساطی با سهم ۹/ ۲۶ درصد از کل تسهیلات اعطایی داشته‌اند.این گزارش حاکی از آن است که تا پایان مهرماه سال جاری، سهم تسهیلات قرض‌الحسنه از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات ۷۱ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفند سال گذشته ۳/ ۱۹ درصد رشد را نشان می‌دهد. در این مدت تسهیلات اعطایی مضاربه نیز ۲/ ۱۷ هزار میلیارد تومان، سلف ۶/ ۸ هزار میلیارد تومان و جعاله ۷/ ۵۲ هزار میلیارد تومان بوده است که هر کدام نسبت به اسفند سال گذشته به ترتیب ۱/ ۱ درصد، ۶/ ۳۴ درصد و ۶/ ۱۷ درصد رشد داشته‌اند. در این میان مانده کل تسهیلات اعطایی مربوط به مشارکت مدنی ۴۰۱ هزار میلیارد تومان بوده که به‌رغم سهم ۴/ ۳۴ درصدی از کل تسهیلات اعطایی نسبت به اسفند سال گذشته با کاهش ۸/ ۱ درصدی روبه‌رو بوده است. مانده تسهیلات اعطایی مربوط به فروش اقساطی نیز تا پایان مهرماه سال جاری ۴/ ۳۱۳ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفندماه سال گذشته که رقم آن ۳/ ۲۸۶ هزار میلیارد تومان بوده است، رشد ۵/ ۹ درصدی را نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، تا پایان مهرماه سال جاری تسهیلات پرداخت شده بانک‌ها و موسسات اعتباری در قالب مرابحه ۷/ ۱۰۵ هزار میلیارد تومان و مشارکت حقوقی ۳/ ۳۱ هزار میلیارد تومان بوده است که تسهیلات مرابحه رشد ۲/ ۲۱ درصدی و مشارکت حقوقی کاهش ۲/ ۱ درصدی داشته است. بانک مرکزی ایران از تیرماه سال ۱۳۹۴ تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود مرابحه و استصناع را اعلام می‌کند که بر این اساس رقم کل تسهیلات اعطایی در قالب استصناع ۱۶۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفند سال گذشته رشد ۲۳ درصدی داشته است. رقم مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات در قالب اجاره به شرط تملیک نیز از ۳۵۶۰ میلیارد تومان در اسفند سال گذشته با رشد ۳۲ درصدی به ۴۷۱۰ میلیارد تومان و رقم سایر تسهیلات اعطایی نیز با رشد ۸/ ۱۸ درصد نسبت به اسفند سال گذشته به ۲/ ۱۵۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.