این کارشناسان دلیل افزایش احتمال بروز رکود در اقتصاد آمریکا را کاهش قابل توجه اختلاف سود بین اوراق قرضه دولتی با سررسید دو ساله و ۱۰ ساله و همچنین ثابت ماندن نرخ سود اوراق بدهی این کشور عنوان کردند. در حال حاضر اختلاف سود بین اوراق بدهی دو ساله و ۱۰ ساله آمریکا به کمتر از ۱۰ واحد رسیده که کمترین میزان از زمان رکود قبلی تاکنون محسوب می‌شود. ثابت ماندن نرخ سود اوراق بدهی به سرمایه‌گذاران این حس را القا می‌کند که رشد اقتصادی آمریکا کاهش خواهد یافت. در واقع طی ۵۰ سال گذشته عدم افزایش نرخ سود اوراق قرضه بدهی و افزایش نیافتن آن پای ثابت تمام رکودهای اقتصادی آمریکا بوده است.