کمیسیون موادمخدر که ٥٣ عضو دارد و در سال ١٩٦٤ تاسیس شده است، نهاد اصلی بین‌المللی و محوری درخصوص سیاست‌گذاری‌های حوزه موادمخدر است. این کمیسیون با تجزیه و تحلیل وضعیت موادمخدر در جهان، توصیه‌های خود پیرامون کلیه مسائل مرتبط با معضل موادمخدر، مواد روانگردان و نیز پیش‌سازهای این مواد را به شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد (اکوسوک) ارائه می‌کند. کمیسیون، همچنین اکوسوک را در اعمال نظارت عالیه بر اجرای کنوانسیون‌های سه‌گانه موادمخدر و نیز کلیه قراردادهای بین‌المللی مرتبط با موادمخدر یاری می‌کند. کمیسیون موادمخدر همچنین بر مبنای توصیه‌های واصله از سازمان جهانی بهداشت، همه ساله موادی را به‌عنوان موادمخدر، روانگردان یا پیش‌سازهای این مواد از جدول ضمیمه کنوانسیون‌های سه‌گانه موادمخدر (کنوانسیون واحد موادمخدر مصوب ۱۹۶۱، کنوانسیون مواد روانگردان مصوب ۱۹۷۱ و کنوانسیون منع ترانزیت غیرقانونی موادمخدر و روانگردان مصوب ۱۹۸۸) حذف یا به آن اضافه می‌کند.