در سفر اخیر وزیر امورخارجه انگلیس به تهران یکی از موضوعات مورد بحث مقامات دو کشور رایزنی بر سر راه‌حل‌ها برای پایان دادن به بحران یمن بود. ایران به همراه انگلیس، فرانسه، آلمان و ایتالیا تاکنون مذاکراتی را جداگانه در مورد یمن دنبال کرده است و در این چارچوب طرف‌ها تلاش دارند تا برای برون رفت از بحران یمن که سازمان ملل نسبت به اوضاع سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی و بشردوستانه آن هشدار داده است، به نتیجه برسند.