مطابق گزارش مرکز آمار شاخص کل قیمت تولیدکننده، در فصل تابستان١٣٩٧، به عدد ۷/ ۳۱۹ رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (۱/ ۲۷۸)، ۱۵ درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل، ۷/ ۳۹ درصد افزایش داشته ‌است. در بین گروه‌های اقتصادی، بخش کشاورزی بیشترین افزایش تورم تولیدکننده فصلی را به نام خود ثبت کرده است. شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش کشاورزی، در فصل تابستان ١٣٩٧ معادل ۲/ ۱۹ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل ثبت کرده است. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵/ ۴۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش کشاورزی) معادل ۱/ ۲۴ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به بهار سال ١٣٩٧ معادل ۳/ ۱۵ درصد افزایش داشته ‌است. از نظر تورم نقطه به نقطه، بیشترین افزایش در بخش صنعت است. شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش صنعت، در فصل تابستان١٣٩٧ نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل معادل ۸/ ۵۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.