با طرح تحول سلامت روند کاهش سهم پرداخت از جیب خانوار ادامه پیدا کرده و به رقم ۶/ ۳۵ درصد رسیده است. این جداول از سال ١٣٨٠ تا ١٣٩٥ یعنی برای ١٦ سال متوالی روی درگاه ملی آمار در مسیر داده‌ها و اطلاعات آماری، حساب های ملی، حساب های اقماری، جداول آماری و سری‌های زمانی قرار دارد. این جداول کل مخارج انجام شده برای سلامت افراد در کشور را نشان می‌دهد و بر اساس دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی تهیه شده است. آمارها نشان می‌دهد سهم پرداخت از جیب خانوار از ۵۷ درصد در سال ١٣٨٠ پس از فراز و نشیب‌های بسیار در سال ١٣٩٥ به ۶/ ۳۵ درصد رسیده است؛ یعنی طی ١٦ سال معادل ۳/ ۲۱ درصد کاهش یافته است، در مقابل، ۵/ ۱۸ درصد سهم پرداخت‌های دیگران یعنی دولت و شرکت‌ها و ۸/ ۲ درصد سهم پرداخت‌های غیرمستقیم خانوار افزایش یافته است.