وزیر علوم در پاسخ به «ایسنا» درخصوص برنامه رئیس‌جمهور برای ۱۶ آذر نیز گفت: دعوتی با امضای من و دکتر‌هاشمی وزیر بهداشت از رئیس‌جمهور در‌این زمینه صورت گرفت، امیدوار هستیم ریاست‌جمهوری و مجموعه تحت نظر‌ایشان‌این خبر را به ما بدهند، اما هنوز پاسخی داده نشده است. غلامی تاکید کرد: ما پیشنهاد کردیم رئیس‌جمهور به مناسبت ۱۶ آذر در دانشگاه تهران حضور پیدا کنند، اما در نهایت محل حضور‌ایشان به اختیار خودشان است.