علاوه براین، درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل برای خانوارهای شهری کشور ۴/ ۳۲ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان ایلام با ۶/ ۴۰ درصد و کمترین آن مربوط به استان کرمان با ۵/ ۲۵ درصد است. به عبارت دیگر خانوارهای شهری ساکن استان ایلام به‌طور متوسط ۲/ ۸ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای شهری ساکن استان کرمان به‌طور متوسط ۹/ ۶ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به مهر ۹۶ برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند. آمارها نشان می‌دهد بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان خراسان شمالی با ۵/ ۱۲ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سمنان با ۳/ ۵ درصد افزایش است. از سوی دیگر درصد تغییر شاخص کل خانوارهای روستایی نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳/ ۳۵ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای روستایی متعلق به استان کردستان با تورمی در حدود ۱/ ۴۳ درصد و کمترین آن مربوط به استان کرمان با ۵/ ۲۷ درصد است.

آنالیز آمار به تفکیک دو گروه

مرکز آمار کشور شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی را در دو گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات و کالاهای غیرخوراکی و خدمات و در سه دسته‌بندی خانوارهای کل کشور، شهری و روستایی به تفکیک منتشر می‌کند. براساس گزارش منتشر شده، بیشترین درصد تغییر شاخص قیمت کل کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کل کشور در مقیاس ماهانه، در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات در استان خراسانی شمالی با ۹/ ۱۴ درصد و کمترین تورم در این گروه نیز به استان تهران با تورم ماهانه ۵/ ۵ درصد تعلق داشته است. در گروه دوم نیز بیشترین تورم ماهانه در استان ایلام با رشد ۴/ ۸ درصد و کمترین تورم در استان قم با حدود ۲/ ۴ درصد بوده است.  مرکز آمار در مقیاس خانوارهای شهری تغییرات شاخص قیمت کل کالاها و خدمات مصرفی مهرماه در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات را ۱/ ۸ درصد و در گروه غیر خوراکی و خدمات ۳/ ۶ درصد منتشر کرده است. براساس این دسته‌بندی، در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات، بیشترین تورم ماهانه به استان هرمزگان با تورم ۶/ ۱۳ درصد و کمترین تورم ماهانه به خانوارهای شهری استان فارس با تورم ۱/ ۵ درصد اختصاص داشته است. در گروه دوم که گروه‌های غیر خوراکی و خدمات است نیز بیشترین تورم ماهانه به استان ایلام با تورم ماهانه ۴/ ۸ درصد و کمترین تورم به استان سمنان با ۵/ ۳ درصد افزایش تعلق داشته است. براساس گزارش مرکز آمار کشور در مهرماه درصد تغییرات شاخص قیمت کل کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۲/ ۱۰ درصد و در گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۹/ ۶ درصد اعلام شده است. بیشترین تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات در استان خراسان شمالی با ۱۹ درصد و کمترین آن در استان تهران با ۴/ ۵ درصد بوده است. در گروه غیر خوراکی و خدمات نیز بیشترین افزایش تورم مهر ماه در استان کردستان با ۱/ ۹ درصد و کمترین افزایش در استان قم با ۴/ ۳ درصد بوده است.

 

06-02