وزیر ارشاد در پاسخ به سوال اول، با بیان اینکه روند بازی‌های داخلی ایرانی در سال‌های اخیر حرکت رو به رشد از لحاظ سهم بازار در کیفیت و کمیت داشته است، گفت: در حوزه بازی‌های ایرانی بررسی‌های محتوایی قبل از انتشار آن و با تاکید بر رده‌بندی سنی انجام می‌شود. در حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ بازی موبایلی ایرانی، ۲۴۵ بازی ممنوع و مابقی مجاز هستند. این نشان می‌دهد فضای نظارت بر بازی‌های داخلی و خارجی وجود دارد. صالحی با اشاره به نظارت‌های بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای گفت: این نظارت‌ها به گونه‌ای است که نظام رده‌بندی سنی لحاظ شده تا خانواده‌ها بتوانند نظارت کافی داشته باشند. ۳۰ هزار و ۴۰۰ بازی موضوعی و بیش از ۱۹ هزار بازی موبایلی وجود دارد.