طرح ملی جی.نف شامل شاخص معتبری از نشانی‌های مکانی است که از طریق ایجاد ارتباط بین داده‌های متنی و مکانی معتبر، دوباره‌کاری و خطای مرتبط با نشانی‌های جعلی و باطل را حذف کرده یا به نوعی کاهش می‌دهد. اجرای طرح ملی جی.نف از سال ۱۳۹۵ آغاز شد و قرار است تا پایان سال ۱۳۹۹، همه اطلاعات مربوط به اماکن شهری و روستایی کشور به‌روزرسانی و نشانی استاندارد و مکان-محور آنها تهیه شود. در این باره حسین نعمتی، رئیس هیات مدیره شرکت ملی پست افزود: مشکل نداشتن پلاک و نام معابر و اماکن همچنان در اجرای طرح ملی نشانی استاندارد و یکسان ایرانیان(جی‌نف) به رغم همکاری برخی شهرداری‌ها کندی طرح را سبب شده است که انتظار می‌رود وزارت کشور اقدامی در این زمینه انجام دهد. وی نیاز به نقشه‌های پارسل بندی شده (دسته‌بندی شده) را یکی دیگر از الزام‌های اجرای طرح جی.نف برشمرد که اکنون در این باره هماهنگی‌هایی با سازمان نقشه‌برداری کشور و شهرداری‌ها صورت گرفته است تا هرچه زودتر این نقشه‌ها تهیه و در اختیار طرح قرارگیرند.