وی افزود: در مورد چند نفری هم ما قبلا چند بار رفتیم و جوابی ندادند و ماموران ما مجبور شدند برای اجرای دستور قضایی احضاریه را الصاق کنند. از سوی دیگر محمدحسین صادقی دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه، در واکنش به احضار برخی افراد مشهور درخصوص نحوه مصرف کمک‌های مردمی گفت: این احضار و دعوت‌ها به معنای این نیست که فرد دچار تخلف یا انحراف شده است، بلکه برای ادای توضیحات و رفع ابهامات است.