صفوی با بیان آنکه قدرت آمریکا افول کرده است، با توصیف شکننده بودن قدرت آمریکا افزود: «هم اکنون قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی آمریکا افول کرده است و یکجانبه‌گرایی آمریکا در عرصه‌های مختلف با شکست مواجه خواهد شد و جهان به سمت چندجانبه‌گرایی و چندقطبی شدن قدرت در قرن ۲۱ حرکت خواهد کرد.» وی با اشاره به ضرورت استفاده از دیپلماسی اقتصادی و سیاسی و نگاه به شرق جهان ادامه داد: «از نظر اینجانب که استاد جغرافیای سیاسی هستم در قرن ۲۱ قدرت به آرامی از غرب جهان به سمت شرق درحال تغییر است و مبنای این‌قدرت اقتصاد و فرهنگ و بیداری سیاسی است.» صفوی در پایان گفت: «در شرق جهان قدرت بزرگ در قرن ۲۱ روسیه، چین و هند خواهند بود و ما باید روابطمان را با آنها حفظ کرده و توسعه دهیم و عضو دائم سازمان همکاری شانگهای شویم.»