اشخاص حقوقی پس از تاسیس، مکلفند دفترچه ثبت‌نام اشخاص حقوقی را از اداره کل امور مالیاتی مربوطه دریافت کنند و نسبت به تشکیل پرونده (دریافت شماره واحد مالیاتی و شماره کلاسه پرونده) و پرداخت حق تمبر اقدام کنند. همچنین این افراد می‌توانند از طریق مراجعه به درگاه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی  www.tax.gov.ir نسبت به ثبت‌نام الکترونیکی و دریافت شماره اقتصادی اقدام کنند. گفتنی است، در اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود، صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورت‌حساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج کنند.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) به نقل از رسانه مالیاتی، در اطلاعیه تکالیف قانونی صاحبان کسب و کارهای مجازی تاکید  شده که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیات‌های مستقیم باید در موارد فروش کالا و یا ارائه خدمات صورتحساب نوع اول یا نوع دوم حسب مورد به شرح زیر صادر و نگهداری کنند:

۱) صورتحساب نوع اول باید به‌صورت دستی با شماره سریال چاپی و یا ماشینی با شماره سریال ماشینی (حسب مورد) با درج تاریخ، صادر شود و حداقل دربرگیرنده اطلاعات هویتی، شامل نام، نام‌خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کدپستی فروشنده و خریدار و مشخصات کالا یا خدمات ارائه‌شده، مقدار و مبلغ آن باشد.

۲) صورتحساب نوع دوم صرفا در موارد استفاده از سامانه صندوق فروش (صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش) صادر می‌شود و باید دارای شماره سریال ماشینی، تاریخ و حداقل دربرگیرنده اطلاعات هویتی، شامل نام، نام‌خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کدپستی فروشنده و مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده، مقدار و مبلغ آن باشد.

براین اساس، صاحبان کسب و کارهای مجازی نیز مانند کلیه اشخاص حقوقی، صاحبان مشاغل گروه اول موضوع ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم و صاحبان مشاغل مشمول مالیات بر ارزش افزوده که از آنها فراخوان به‌عمل آمده است، مکلفند فهرست معاملات خود را مطابق اقلام اطلاعاتی درخواستی از طریق لینک «صورت معاملات فصلی الکترونیکی» در سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir تهیه و حداکثر در مقاطع سه ماهه (فصلی) و تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل به‌صورت الکترونیکی به سامانه معاملات ارسال و یا به‌صورت لوح فشرده در قالب اطلاعات درخواستی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارائه کنند. گفتنی است، مودیانی که از صورتحساب نوع اول و دوم برای فروش کالا یا ارائه خدمات خود به مصرف‌کننده نهایی استفاده می‌کنند، می‌توانند اطلاعات این قبیل صورت‌حساب‌ها را به‌صورت مجموع ارسال کنند. همچنین درخصوص معاملاتی که تا میزان ۵ درصد حدنصاب معاملات کوچک موضوع تبصره(۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات هستند، کلیه اشخاص حقوقی، صاحبان مشاغل گروه اول و صاحبان مشاغل مشمول مالیات بر ارزش افزوده که فراخوان شده‌اند، می‌توانند فهرست معاملات مذکور را به‌صورت مجموع ارسال کنند. براساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور صاحبان کسب و کارهای مجازی نیز مانند تمامی مودیان، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی هستند (اشخاص حقیقی تا پایان خرداد ماه سال بعد و اشخاص حقوقی حداکثر ظرف چهارماه پس از پایان سال مالی).

اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل گروه اول ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم شامل ترازنامه و صورت حساب سود و زیان طبق نمونه‌ای است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود. صاحبان مشاغل گروه‌های دوم و سوم اشخاص حقیقی نیز باید اظهارنامه مالیاتی خود را طبق نمونه تهیه شده سازمان امور مالیاتی کشور تنظیم و تسلیم کنند. اظهارنامه مالیاتی باید از طریق مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی به نشانی  www.tax.gov.ir تسلیم اداره امور مالیاتی ذی‌ربط شود.

همچنین مودیان محترم موظفند فهرست حقوق کارکنان خود را تا پایان ماه بعد، از طریق لینک «فهرست مالیات حقوق الکترونیکی» در درگاه عملیات الکترونیکی به مودیان مالیاتی به نشانی مذکور به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال و مالیات متعلقه را حسب مورد پرداخت کنند. در این اطلاعیه آمده است، مودیان مالیاتی مکلفند، دفاتر، صورت درآمد و هزینه ماهانه، خلاصه درآمد و هزینه سالانه و اسناد و مدارک حسب مورد نگهداری و حسب درخواست کتبی ماموران مالیاتی ذی‌ربط را برای رسیدگی به آنها ارائه کنند. صاحبان کسب و کارهای مجازی که بر مبنای فراخوان‌های هفتگانه، مشمول مالیات بر ارزش افزوده محسوب می‌شوند، مکلفند:

در واحد مالیاتی مربوط تشکیل پرونده دهند.

بر اساس فراخوان‌های هفت‌گانه در نظام مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir ثبت نام کنند.

نسبت به صدور صورتحساب و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از کالاهای مشمول اقدام کنند.

ظرف مدت ۱۵ روز پس از پایان هر دوره مالیاتی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده را تسلیم و مالیات و عوارض ارزش افزوده را پرداخت کنند.

دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداقل به مدت ۱۰ سال نگهداری کنند.

خلاصه تکالیف قانونی صاحبان کسب و کارهای مجازی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) که لازم است نسبت به انجام آن اقدام کنند بدین شرح اعلام می‌شود:

۱- تشکیل پرونده

۲- ثبت نام الکترونیکی و دریافت شماره اقتصادی در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور و ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده بر اساس فراخوان‌های هفت‌گانه

۳- صدور صورتحساب موضوع ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین، وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از کالاهای مشمول این مالیات (حسب مورد)

۴- تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی (اشخاص حقیقی تا پایان خرداد ماه سال بعد و اشخاص حقوقی حداکثر ظرف چهارماه پس از پایان سال مالی و مشمولان مالیات بر ارزش افزوده ظرف مدت ۱۵ روز پس از پایان هر دوره مالیاتی) و پرداخت مالیات مربوط

۵- ارائه فهرست معاملات فصلی (حسب مورد)

۶- ارائه فهرست حقوق کارکنان و پرداخت مالیات متعلقه

۷- نگهداری دفاتر، صورت درآمد و هزینه ماهانه، خلاصه درآمد و هزینه سالانه و اسناد و مدارک حسب مورد و ارائه آنها به ماموران مالیاتی ذی‌ربط برای رسیدگی در صورت درخواست کتبی آنها.

ضمنا مودیان مالیاتی فوق باید حسب مورد اقدام به پرداخت حق تمبر کنند.در پایان خاطرنشان می‌سازد: عدم انجام تکالیف فوق برای صاحبان کسب و کارهای مجازی و سایر مودیان محترم مالیاتی موجب عدم شفافیت مالی و عدم برخورداری از معافیت‌های مالیاتی و تعلق جرایم مالیاتی به عملکرد آنان خواهد شد.